อัตราค่าทำเนียมการศึกษา  
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้รายการ

อัตราค่าธรรมเนียม

๑. ค่าบำรุงการศึกษา (Education Service Fee)
๑.๑ ภาคการศึกษาแรก           ชำระเงิน  ๕,๗๐๐   บาท
๑.๒ ภาคการศึกษาที่สอง        ชำระเงิน  ๔,๓๐๐  บาท
ปีการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐  บาท
๒. ค่ากิจกรรมนักศึกษา (Student Activities Fee) ภาคการศึกษาละ  ๒๕๐  บาท
๓. ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Studies Fee)        ภาคการศึกษาละ  ๗๕๐  บาท
๔.  ค่าบริการ Internet ภาคการศึกษาละ  ๓๐๐   บาท
๕. ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Health Insurance)  ปีละ   ๓,๕๐๐  บาท 
๖. ค่าหน่วยกิต (Graduate Tuition Fee)
(บรรยาย/ปฏิบัติ/สัมมนา)
หน่วยกิตละ  ๑,๘๐๐  บาท
๗. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (Thesis Registration Fee)
๗.๑  หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สำหรับผู้ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิต
หมายเหตุ   ชำระภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ฉบับละ ๕๔,๐๐๐  บาท
๘. ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (Research Supplies Fee) คนละ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

๙.  ค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม (Work-site Training Fee)
นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการฝึกภาคสนาม และชำระ
     ค่าหน่วยกิตประจำวิชาเมื่อลงทะเบียนรายวิชาต่อไปนี้

หลักสูตรพยบาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๙.๑ NSID 663: Scholar Practicum in Nursing and Health Service Practicum
(3 หน่วยกิต)

๙.๒  NSID 668 : Scholar Practicum in Research
and Health Service System Development    (3 หน่วยกิต)

 

 คนละ  ๑๘,๐๐๐   บาท

คนละ  ๒๐,๐๐๐   บาท

๑๐. ค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination Fee) คนละ  ๔,๒๐๐   บาท

 

Last Update; 17/02/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th