ขอบเขตการวิจัยของหลักสูตร  

การทำวิจัยของหลักสูตรจะมุ่งประเด็นดังต่อไปนี้     

๑. การพัฒนารูปแบบหรือนวัตกรรมการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพสำหรับการดูแลสุขภาพในสภาพสังคมใหม่ โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน

๒.  การวิจัยประเมินผลระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล

๓.  การวิเคราะห์และ/หรือประเมินการจัดการความเสี่ยง หรือความปลอดภัยของผู้ป่วยในชุมชนและสถานบริการสุขภาพ

๔.  การวิจัยเศรษฐศาสตร์สุขภาพ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนการพยาบาล

๕.  การวิจัยอนาคตระบบบริการสุขภาพ

๖.  การเข้าถึงระบบบริการของกลุ่มด้อยโอกาส

 

Last Update; 17/02/2021

 

 

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th