คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  รายชื่อ ติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษา

 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

ที่ปรึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์

ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

Office  :  ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
Phone :  ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖ ต่อ ๑๗๕๙ - ๑๗๖๐
E-mail :  ketsarin.utr@mahidol.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์

เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Office : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล จิตเวชศาสตร์
Phone : ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ ต่อ ๒๖๓๓
E-mail : acharaporn.see@mahidol.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เอมพร รตินธร Office : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
Phone : ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖ ต่อ ๑๘๑๐, ๑๘๑๑
E-mail : amporn.rat@mahidol.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์

 

Office : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Phone : ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖ ต่อ ๑๘๕๗, ๑๘๕๙
E-mail : wanlaya.tha@tha@mahidol.ac.th

 

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร
นางสาวสุกัญญา กิจจาสุนทร

นักวิชาการศึกษา

Office  : สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ศาลายา
Phone : ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ ต่อ ๒๕๔๒, ๒๕๔๓
E-mail :  sukanya.kit@mahidol.ac.th

Last Update; 17/02/2021

 

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th