วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 

รหัส 58
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : POSTOPERATIVE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER: A CAUSAL MODEL
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักหลังผ่าตัด: แบบจำลองเชิงสาเหตุ
รหัสนักศึกษา : 5836766 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS CHOPHAKA SUTTIPONG
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. ช่อผกา สุทธิพงศ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : ADVERSE EVENTS OF INTERFACILITY CRITICALLY ILL PATIENT TRANSFER: A COHORT STUDY
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : เหตุการณ์ซึ่งเป็นอันตรายในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตระหว่างโรงพยาบาล: การศึกษาแบบย้อนหลัง
รหัสนักศึกษา : 5836767 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS KANNAPATCH SRITHONG
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : RE-ATTENDANCE AT EMERGENCY DEPARTMENT FOR ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE EXACERBATION
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : การมารักษาซ้ำที่แผนกฉุกเฉินของผู้สูงอายุที่มีการกำเริบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
รหัสนักศึกษา : 5836768 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MRS. SAENGDAO JANDA
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : นาง แสงดาว จันทร์ดา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : FACTORS INFLUENCING ON QUALITY OF LIFE IN THE ELDERLY HIP SURGERY POST DISCHARGE
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผ่าตัดกระดูกสะโพกหลังจำหน่าย
รหัสนักศึกษา : 5836769 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MRS.SADAKAN EAMCHUNPRATHIP
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : นางสดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา วัฒายุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : FACTORS CONTRIBUTING TO BIRTH ASPHYXIA
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะทารกขาดออกซิเจนขณะคลอด ศัลยกรรมทั่วไปหลังผ่าตัดในระบบบริการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
รหัสนักศึกษา : 5837662 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MRS. PANIDA  RATTANAPROM        
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : นางพนิดา  รัตนพรหม    
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. เอมพร  รตินธร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : FACTORS INFLUENCING THE LEVEL OF CRITICAL CONDITION IN EMERGENCY CRITICAL PATIENTS
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของภาวะวิกฤตในผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
รหัสนักศึกษา : 5837663 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS KANNIKA KATSOMBOON
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : THE EFFECT OF CAREGIVER HOME COACHING ON FUNCTIONAL RECOVERY IN STROKE PATIENTS
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ผลของการชี้แนะผู้ดูแลในการฟื้นฟูที่บ้านต่อการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
รหัสนักศึกษา : 5837664 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MRS.SANSANI RUNGRATTAWATCHAI
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : นางศันสนีย์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

 


รหัส 57
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : A CAUSAL MODEL OF QUALITY OF LIFE IN STROKE SURVIVORS
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
รหัสนักศึกษา : 5736868 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS PATOOMTHIP ADUNWATANASIRI
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. ปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : FACTORS INFLUENCING PRE-CARDIOPULMONARY ARREST SIGNS AMONG POST-GENERAL SURGERY PATIENTS IN CRITICAL CARE SERVICE SYSTEM
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการนำไปสู่การหยุดทำงานของระบบไหลเวียน และระบบหายใจในผู้ป่วย ศัลยกรรมทั่วไปหลังผ่าตัดในระบบบริการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
รหัสนักศึกษา : 5736869 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS CHUNTHANA CHINAWONG
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส.จันทนา จินาวงศ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์   อุทริยะประสิทธิ์ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : PREVALENCE AND DISTRIBUTION PATTERN OF MOOD SWINGS IN THAI YOUTH: SCHOOL-BASED SURVEY
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ความซุก และรูปแบบการกระจายตัวของอารมณ์ไม่คงที่ในเยาวชนไทย: การสำรวจในโรงเรียน
รหัสนักศึกษา : 5736871 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS SULEEMAS  ANGSUKIATTITAVORN   
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส.สุลีมาศ   อังศุเกียรติถาวร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร  สี่หิรัญวงศ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : PRENATAL CARE SERVICE AND FACTORS RELATED TO MATERNAL MORBIDITY AND QUALITY OF WORK LIFE AMONG PRENATAL CARE NURSES: A MULTILEVEL SITUATION ANALYSIS
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : การวิเคราะห์สถานการณ์การบริการฝากครรภ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเกิดความเจ็บป่วย ของมารดาและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในหน่วยฝากครรภ์: การศึกษาพหุระดับ
รหัสนักศึกษา : 5736872 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : ASST.PROF.WARUNEE  PARAI       
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : ผศ.วารุณี  เพไร 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. เอมพร  รตินธร 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS AMONG PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AFTER HOSPITAL DISCHARGE
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคจิตเภท ภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
รหัสนักศึกษา : 5737795 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MRS.ANANTREE  SMITHNARASETH    
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : นางอนันต์ตรี   สมิทธิ์นราเศรษฐ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร  สี่หิรัญวงศ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : A RETROSPECTIVE COMBINATION HEALTH OUTCOMES STUDY AMONG DIABETIC PATTENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE: A MULTI-LEVEL STUDY
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : การศึกษาผลลัพธ์ร่วมทางสุขภาพย้อนหลังของผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตเรื้อรัง: การศึกษาพหุระดับ
รหัสนักศึกษา : 5737797 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MRS.PIRIN  NICHACHOTESALID     
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : นางไพรินทร์  ณิชาโชติสฤษฎ์  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา   วัฒายุ  


รหัส 56
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : SEXUAL RISK BEHAVIORS AMONG TEENAGE HAVING SEXUAL EXPERIENCE: A MULTILEVEL STUDY
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ทาง เพศ: การศึกษาพหุระดับ
รหัสนักศึกษา : 5636924 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS SITANAN SRIJAIWONG
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. สิตานันท์ ศรีใจวงศ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รศ.ดร. ศิริอร สินธุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : AN EVALUATION OF A HEALTH SERVICE DELIVERY SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF PRETERM BIRTHS AMONG PREGNANT WOMEN AT A UNIVERSITY HOSPITAL
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : การประเมินระบบบริการสุขภาพในการจัดการการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
รหัสนักศึกษา : 5636925 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MRS. WILAWON  SAIRODRUNG     
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : นางวิลาวัลย์   ไทรโรจน์รุ่ง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร   รตินธร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : PREVALENCE AND RELATED FACTORS OF INAPPROPRIATE GESTATIONAL WEIGHT GAIN AMONG OVERWEIGHT/OBESE PREGNANT WOMEN
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ความซุก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มน้ำหนักตัวในระยะตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสม ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ น้ำหนักเกิน/อ้วน
รหัสนักศึกษา : 5636926 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS THANYAWALAI  CHAIRAT  
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส.ธัญญวลัย   ชัยรัตน์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. เอมพร   รตินธร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : A NATIONWIDE SURVEY AND SYSTEM ANALYSIS OF EMERGENCY TRIAGE SYSTEM IN LAO PDR
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : -
รหัสนักศึกษา : 5637147 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MRS.LAMNGEUN  SILAVONG  
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : -
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์   อุทริยะประสิทธิ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : ECOLOGICAL FACTORS INFLUENCING OVERWEIGHT STATUS AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN BANGKOK: A CASE-CONTROL STUDY
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : อิทธิพลของปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาต่อภาวะน้ำหนักเกินในเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร: การศึกษาแบบกลุ่มศึกษา-เปรียบเทียบ
รหัสนักศึกษา : 5637675 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS BENCHAPORN SUKPRASERT
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. เบญจพร สุขประเสริฐ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รศ.ดร. ศิริอร สินธุ

 

รหัส 55


หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE:A MULTILEVEL STUDY
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว: การศึกษาพหุระดับ
รหัสนักศึกษา : 5536423 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS AUTCHARIYA POUNGKAEW
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. อัจฉริยา พ่วงแก้ว
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รศ.ดร. ศิริอร สินธุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : INCIDENCE AND PREDICTORS OF PROGRESSION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : อุบัติการณ์และปัจจัยทำนายการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
รหัสนักศึกษา : 5536424 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS TADSANEEWAN GANTAGAD
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : FACTORS ASSOCIATED WITH POSTPARTUM HEMORRHAGE
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะตกเลือดหลังคลอด
รหัสนักศึกษา : 5536425 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS PHAT PRAPAWICHAR
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. พัด ประภาวิชา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. เอมพร รตินธร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : QUALITY OF LIFE IN POST TREATMENT CERVICAL CANCER PATIENTS : A CAUSAL MODEL
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหลังการรักษา : แบบจำลองเชิงสาเหตุ
รหัสนักศึกษา : 5537230 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS MALEE NGAMPRASERT
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. มาลี งามประเสริฐ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : 

รศ.ดร. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์


หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : FACTORS ASSOCIATED WITH ACCESS TO HEALTH SERVICE AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN KNEE OSTEOARTHRITIS PATIENTS
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
รหัสนักศึกษา : 5537232 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : POL.LT.COL. SIRIWAN CHOOJATURO
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : พ.ต.ท.หญิง สิริวรรณ ชูจตุโร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE OF PATIENT WITH DEPRESSION RECEIVING CARE IN THAI HEALTH SERVICE SYSTEM
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : คุณภาพชีวิตเชิงสุขภาพของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่ได้รับการดูแลในระบบบริการสุขภาพของไทย
รหัสนักศึกษา : 5537235 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MRS. KENIKA JIRATCHAYAPORN
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : นาง เกณิกา จิรัชยาพร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) : EFFECTS OF FOUR NOBLE TRUTHS PRACTICE ON HYPERTENSION CONTROL
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) : ผลของการปฏิบัติอริยสัจ 4 ต่อการควบคุมความดันโลหิตสูง
รหัสนักศึกษา : 5537236 NSNS/D
ชื่อนักศึกษา (อังกฤษ) : MISS SADUDEE ROJANAPIROM
ชื่อนักศึกษา (ไทย) : น.ส. สดุดี โรจนะภิรมย์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :  รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์


 

  


 

Last Update; 10/03/2021

 

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th