ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ  
  ปี พ.ศ. 2558
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา (วช.) จาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
  นางอัจฉริยา พงษ์นุ่มกุล ทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว”
(FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: A MULTILEVEL STUDY)
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร   สินธุ 
  ปี พ.ศ. 2559
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา (วช.) จาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
  นางสาวทัศนีย์วรรณ กันทากาศ ทำวิจัยเรื่อง “อุบัติการณ์และปัจจัยทำนายการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”
(INCIDENCE AND PREDICTORS OF PROGRESSION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE)”
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร   สินธุ 
  ปี พ.ศ. 2560
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา (วช.) จาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
  นางสาวมาลี งามประเสริฐ ทำวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก : แบบจำลองเชิงสาเหตุ”
(QUALITY OF LIFE IN CERVICAL CANCER PATIENTS : A CAUSAL MODEL
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :   รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
ทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2017 จากมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย
  นางสาวเบญจพร สุขประเสริฐ ทำวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาต่อภาวะน้ำหนักเกินในเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร: การศึกษาแบบกลุ่มศึกษา-เปรียบเทียบ"
ECOLOGICAL FACTORS INFLUENCING OVERWEIGHT STATUS AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN BANGKOK: A CASE-CONTROL STUDY
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร   สินธุ 
  ปี พ.ศ. 2561
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา (วช.) จาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
  นางสาวพัด ประภาวิชา ทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะตกเลือดหลังคลอด”
(FACTORS ASSOCIATED WITH POSTPARTUM HEMORRHAGE)
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :   รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา (วช.) จาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
  นางสาวปทุมทิพย์ อดุลวัฒนศิริ ทำวิจัยเรื่อง “แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังรอดชีวิตจากโรคหลอด เลือดสมอง”
(A CAUSAL MODEL OF QUALITY OF LIFE IN STROKE SURVIVORS)
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :   รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ
ทุนอุดหนุนการวิจัย จาก สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) (รอบที่ 2.)
  นางพนิดา รัตนพรหม ทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะทารกขาดออกซิเจนขณะคลอด”
(FACTORS CONTRIBUTING TO BIRTH ASPHYXIA)
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :   รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร

 

 

Last Update; 17/02/2021

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th