คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ทางการพยาบาล จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในกรณีผู้เข้าการศึกษาไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรผู้รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบให้ใบอนุญาตต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัครหรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing regulatory authority) ในประเทศของผู้สมัคร

๒.  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๓.  มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๔.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์  จากสภาการพยาบาลและยังไม่หมดอายุ

๕.  ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

ประเภทคะแนนทดสอบ

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน

IELTS

- -

TOEFL-iBT

๓๒ - - ๗๙ ๑๙ ๒๓

MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)

๔๐ - - ๙๐ ๑๒ ๑๒

MU GRAD TEST

๔๐ - - - - -

ในกรณีที่นักศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้ที่นี่  https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/language-center/StandardEnglishLanguageDoctoral-th.pdf

 

Last Update; 17/02/2021

 

 

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th