โอกาสด้านประกอบอาชีพ  

๑ นักวิจัยและนักวิชาการทางระบบสุขภาพและการพยาบาล
๒ นักวิเคราะห์และประเมินระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล
๓ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th