การสมัคร  

การสมัคร

รับสมัคร เฉพาะทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโททางการพยาบาล จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรองหลักสูตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในกรณีผู้เข้าศึกษาไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า และได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรผู้รับผิดชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบให้ใบอนุญาตต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัครหรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร

๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๓. ต้องมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี และต้องแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์ เมื่อยื่นใบสมัครด้วย

๔. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาลและยังไม่หมดอายุ

๕. ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

ประเภทคะแนนทดสอบ

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

เกณฑ์สำเร็จการศึกษา
คะแนนรวม การพูด การเขียน คะแนนรวม การพูด การเขียน

IELTS

- -

TOEFL-iBT

๓๒ - - ๗๙ ๑๙ ๒๓

MU GRAD PLUS
(MU GRAD TEST + SPEAKING)

๔๐ - - ๙๐ ๑๒ ๑๒

MU GRAD TEST

๔๐ - - - - -

เงื่อนไขการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครหลักสูตร

- ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้ (กรณีไม่มีผลคะแนน/หรือมีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหลักสูตร)

- รายละเอียด  ขึ้นตอนการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&id=TOEFLiBT-IELTS   
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/language-center/Submit-Scores-TOEFL-iBT-IELTS-Th.pdf

๖. หลักสูตรต้องการให้ผู้สมัครส่งหัวข้อ Proposal / Concept Paper ประเด็นการวิจัยระบบบริการสุขภาพ/พยาบาลที่สนใจ โดยครอบคลุมกลุ่มประชากรหรือระบบบริการสุขภาพ/พยาบาลที่สนใจ ที่มาของประเด็นการวิจัยที่สนใจ ลักษณะงานวิจัยและประโยชน์จากงานวิจัย (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)

๗. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อาจให้สมัครเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

last update; 15/03/2021

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th