โครงสร้างหลักสูตรฯ
หมวดวิชาบังคับ ๑๓ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า  ๕๒ หน่วยกิต
แผนการศึกษา

ปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

พยคร ๖๖๑ ปรัชญาในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและระบบสุขภาพ   ๒(๒-๐-๔)
พยคร ๖๖๒ ระบบบริการสุขภาพร่วมสมัย  ๓(๓-๐-๖)
พยคร ๖๓๘ การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลและระบบสุขภาพขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
ปี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒   
พยคร ๖๐๓ สถิติขั้นสูงทางการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓(๒-๒-๕)
พยคร ๖๖๓ ปฏิบัติการความรอบรู้ทางการพยาบาลระบบบริการสุขภาพ ๓(๐-๑๒-๓)
พยคร XXX วิชาเลือก ๓(๓-๐-๖)
ปี ๑ ภาคฤดูร้อน  
พยคร XXX วิชาเลือก ๓(๓-๐-๖)
พยคร XXX วิชาเลือก ๓(๓-๐-๖)
ปี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑-๒  ดุษฎีนิพนธ์  
ปี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑-๒  ดุษฎีนิพนธ์    
     
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ  
พยคร ๖๖๑  ปรัชญาในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลและระบบสุขภาพ ๒(๒-๐-๔)
NSID 661 Philosophy in Nursing and Health System Knowledge Development
พยคร ๖๖๒ ระบบบริการสุขภาพร่วมสมัย ๓(๓-๐-๖)
NSID  662 Contemporary Health Service System
    พยคร ๖๐๓ สถิติขั้นสูงทางการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓(๒-๒-๕)
NSID  603 Advanced Statistics in Health Science Research
พยคร ๖๖๓ ปฎิบัติการความรอบรู้ทางการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ ๓(๐-๑๒-๓)
NSID 663 Scholar Practicum in Nursing and Health Service System Practicum  
พยคร ๖๓๘ การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลและระบบสุขภาพขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
NSID  638 Advanced Research Design in Nursing and Health System
หมวดวิชาเลือก  
พยคร ๕๒๕ สัมมนาการพัฒนานโยบายทางการพยาบาลและสุขภาพ ๓(๓-๐-๖)
NSID 525 NSID 525
พยคร ๖๖๔ วิทยาการระบาดทางระบบบริการสุขภาพ ๓(๓-๐-๖)
NSID 664 Epidemiology in Health Service System
พยคร ๖๖๕ เศรษฐศาสตร์ทางระบบบริการสุขภาพ ๓(๓-๐-๖)
NSID 665 Economics in Health Service System
พยคร ๖๖๖ การวัดผลลัพธ์ทางระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
NSID 666 Outcome Measurement in Health and Nursing Service System
*พยคร ๖๖๘ ปฏิบัติการความรอบรู้ทางการพัฒนาการวิจัยและระบบบริการสุขภาพ ๓(๐-๑๒-๓)
NSID 668 Scholar Practicum in Research and Health Service System Development
พยคร ๖๖๙ การวิจัยระบบบริการสุขภาพ ๓(๒-๒-๕)
NSID 669 Health Service System Research

    *
รายวิชาที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การวิจัยซึ่งกำหนดไว้ ๑๘๐ ชั่วโมง
 
       นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายใต้คำแนะนำและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  
พยคร ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๓๖(๐-๑๐๘-๐)
พยคร ๖๙๙ Dissertation
Last Update; 17/02/2021

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th