ติดต่อเรา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปริญญาเอก)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร
เลขที่ ๙๙๙ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔
ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ หรือ ๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕-๘๑ ต่อ ๒๕๔๒, ๒๕๔๓
โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๕๓๙๗

สำนักงานบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปริญญาเอก)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารพระศรีพัชรินทร ชั้น ๒
เลขที่ ๒ ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖-๘๐ ต่อ ๑๒๒๒
โทรสาร ๐-๒๔๑๒-๘๔๑๕

Map

(ศาลายา)


(บางกอกน้อย)

 

 

 

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th