คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานรดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ คณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID - 19) ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร
คณาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ได้รับเชิญจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง แบบไฮบริด กิจกรรม Facebook Live ภายใต้โครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "การดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งในช่วง Covid-19"

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th