คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
การบริการวิชาการ

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหนึ่งของอาจารย์ การให้บริการทางวิชาการแก่ นักศึกษาและบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัย ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น การให้บริการวิชาการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการ ดังนี้

  1. เป็นอาจารย์พิเศษในการสอนนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกินสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
  2. ให้บริการทางวิชาการผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  3. เป็นวิทยากรในการประชุม / สัมมนา / อบรมทางวิชาการ
  4. ให้บริการแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
  5. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ / อาจารย์ประจำชั้น แก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
  6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบโครงร่าง/วิทยานิพนธ์ พิจารณาผลงานทางวิชาการ ตรวจสอบบทความและเครื่องมือวิจัย

 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th