คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภาควิชาการพยาบาลรากฐานมีความเป็นเลิศทางด้านการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้สูงอายุ และการจัดการการพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ

 

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน
สนับสนุนการวิจัยทางด้านการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้สูงอายุและการจัดการการพยาบาล
บริการวิชาการให้แก่บุคลากรวิชาชีพทางการพยาบาลผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้สูงอายุและการจัดการการพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th