คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
ตำราของภาควิชา
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล 1

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ เทพนา

พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
(Pathophysiology in Nursing)

โดย รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย
รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ ทองเจริญ 
รองศาสตราจารย์วีนัส ลีฬหกุล

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1

โดย อาจารย์ทีปภา แจ่มกระจ่าง รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

การบริหารการพยาบาล ยุค 4 G Plus

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ เทพนา อาจารย์ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ

(ปี 2557)
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

โดย รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์

(ปี 2554)
ศาสตร์และศิลป์ การพยาบาลผู้สูงอายุ

โดย วิไลวรรณ ทองเจริญ

(ปี 2554)
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย
(Oncology Nursing : Prevention and Caring)

โดย รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

(ปี 2554)
ถามและตอบ การบริหารหอผู้ป่วย

โดย ผศ.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

(ปี 2552)
พยาธิสรีรวิทยา ทางการพยาบาล
(พิมพ์ครั้งที่ 8)

โดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์, จันทนา รณฤทธิวิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วีนัส ลีฬหกุล, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

(ปี 2552)
ถามและตอบ การบริหารหอผู้ป่วย

โดย ผศ.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

(ปี 2552)
คู่มือป้องกัน การพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ

โดย ผศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี

(ปี 2552)
ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล

โดย ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์

(ปี 2550)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

โดย รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

(ปี 2549)
คู่มือกินอย่างไร หัวใจแข็งแรง

โดย วีนัส ลีฬหกุล, ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

(ปี 2549)
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล
(Basic Skills in Nursing)

โดย สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, ปรางทิพย์ อุจะรัตน, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ 

(ปี 2549)
ตำรับอาหาร ควบคุมน้ำหนักสำหรับเด็กวัยเรียน

โดย รศ.ดร.วีนัส ลีฬหกุล, ผศ.อรุณรัศมี บุนนาค

(ปี 2548)
ปันฝัน ปั้นฝัน

โดย เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

(ปี 2548)
คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาด้วยรังสีเคมีบำบัด

โดย ศิริวรรณ วินิจสร, จิราภรรณ ทองสุโชติ, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

(ปี 2548)
โภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อควบคุมน้ำหนักสำหรับเด็ก

โดย รศ.ดร.วีนัส ลีฬหกุล และคณะ

(ปี 2547)
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่น ๆ

โดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์

(ปี 2547)
การพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ : ประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ

โดย สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์

(ปี 2546)
การบริหารงานบุคคลทางการพยาบาล (Personnel Administration in Nursing)

โดย รัชนี ศุจิจันทรรัตน์

(ปี 2545)
โภชนศาสตร์ทางการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2)

โดย วีนัส ลีฬหกุล, สุภาณี พุทธเดชาคุ้ม, ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์

(ปี 2545)
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ (Principle of Gerontological Nursing)

โดย รัชนี ศุจิจันทรรัตน์

(ปี 2543)
คู่มือการพยาบาลเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8)

โดย พัชรี ตันศิริ, จิตติมา ชุมเกษียร, ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, ผจงพร สุภาวิตา, วิไลสรี ศิริหงษ์ทอง, สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา

(ปี 2542)
การดูแลตนเองในวัยทอง

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ปี 2541)
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ สำหรับพยาบาล

โดย ผศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

(ปี 2541)
การดูแลตนเองในวัยทอง

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(ปี 2541)
การบริหารทางการพยาบาล
(Nursing Management)

โดย ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน์

(ปี 2540)
เภสัชวิทยา สำหรับพยาบาล (Pharmacology for Nurse)(พิมพ์ครั้งที่ 3)

โดย วัฒนา พันธุ์

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th