คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
บุคลากร

คณาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ
วิโรจน์รัตน์

หัวหน้าภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2604
E-mail: virapun.wir@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2411
E-mail: nantakarn.maj@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ (LRC)
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2601
E-mail: nutsurang.boo@mahidol.ac.th 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีปภา แจ่มกระจ่าง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2605
E-mail: theepapha.jam@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยาภรณ์ เยาวเรศ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2609
E-mail: piyaporn.yao@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ -
E-mail: supinda.rua@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2606
E-mail: saowaluck.suk@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.อภิรฎี พิมเสน
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2606
E-mail: apiradee.pim@mahidol.ac.th

อาจารย์จิรวรรณ มาลา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2605
E-mail: jirawan.maa@mahidol.ac.th

อาจารย์จิราวรรณ วิทยานุกรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2612
E-mail: jirawan.wit@mahidol.edu

อาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2608
E-mail: wanrudee.cho@mahidol.ac.th

อาจารย์บุษรา หิรัญสาโรจน์ จิรวิศัลย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2609
E-mail: budsara.hir@mahidol.ac.th

อาจารย์อารียา ประเสริฐสังข์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2609
E-mail: areeya.prs@mahidol.ac.th

อาจารย์ศิริลักษณ์ สิทธิโชคสกุลชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2608
E-mail: siriluk.sit@mahidol.ac.th

อาจารย์ประภัสสร พิมพาสาร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2606
E-mail: parpatsorn.pim@mahidol.ac.th

อาจารย์จิตติมา ปัญญาสราวุธ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2602
E-mail: jittima.pay@mahidol.ac.th

 

 

Copyright © 2024 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th