คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
การจัดการความรู้

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2566

หัวเรื่อง วันที่
ครั้งที่ 1/2566
เรื่อง “แนวคิดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น: Flexible Learning Approach”
วันที่ 29 มีนาคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th