คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร 
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

นางรุ่งนภา พรหมดี
เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ

โทรศัพท์: 0-2441-5333 ต่อ 2602
โทรสาร 0-2441-5442
E-mail: rungnapa.pro@mahidol.ac.th

นางสาวสุภาพร เนตรสว่าง
เจ้าหน้าที่โครงการผู้สูงอายุฯ

โทรศัพท์: 0-2441-5333 ต่อ 2600, 2460
โทรสาร 0-2441-5442
E-mail: supaporn.nat@mahidol.ac.th

แผนที่

 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th