คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
การเรียนการสอน

ภาควิชาการพยาบาลรากฐานรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆของ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทาง และหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขา การจัดการการพยาบาล นอกจากนี้ยังร่วมสอนรายวิชาอื่นๆกับภาควิชาต่างๆ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก

การจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ เช่นบรรยาย สัมมนา สาธิต และฝึกปฏิบัติทางคลินิกในโรงพยาบาลและชุมชน รายวิชาที่ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน รับผิดชอบเป็นหัวหน้าวิชาและร่วมรับผิดชอบสอน มีดังนี้

 

รายวิชา
หน่วยกิต/credits
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิชาที่เป็นหัวหน้าวิชา    
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ๔(๒-๖-๖) หน่วยกิต
กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ ๓(๒-๓-๕) หน่วยกิต
สารสนเทศทางการพยาบาลขั้นแนะนำ ๒(๑-๒-๓) หน่วยกิต
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต
การวิจัยขั้นแนะนำและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ๑(๐-๔-๑) หน่วยกิต
การบริหารจัดการการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต
ปฏิบัติการบริหารจัดการการพยาบาล ๒(๐-๘-๒) หน่วยกิต
การพยาบาลผู้สูงอายุ ๑(๑-๐-๒) หน่วยกิต
วิชาร่วมรับผิดชอบสอน    
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต
การวิจัยขั้นแนะนำ ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๓(๐-๑๒-๓) หน่วยกิต
สารสนเทศทางการพยาบาลขั้นแนะนำ ๒(๑-๒-๓) หน่วยกิต
จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต
ปฏิบัติการเสริมทักษะการพยาบาล ๒(๐-๘-๒) หน่วยกิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
วิชาที่เป็นหัวหน้าวิชา  
Introduction to Nursing  profession and  Ethics
3(3-0-0)
credits
Health promotion                                
4(4-0-0)
credits
Nutrition and Nutritional therary                   
3(3-0-0)
credits
Pathophysiology                
4(4-0-0)
credits
Health Information System            
4(3-2-0)
credits
Nursing Management                       
2(2-0-0)
credits
Clinical Nursing Management Practicum
2(2-0-0)
credits
วิชาร่วมรับผิดชอบสอน    
Cultural  Diversity in Health Care
3(3-0-0)
credits
Adult and Elderly Nursing 1
4(4-0-0)
credits
Adult and Elderly Nursing 2
4(4-0-0)
credits
Primary Medical Care
3(3-0-0)
credits
Adult and Elderly Nursing Practicum 1
3(0-0-12)
credits
Adult and Elderly Nursing Practicum 2
3(0-0-12)
credits
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาแกน)     
Leadership in health system
๒(๒-๐-๖)
หน่วยกิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ     
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง ๑                  
๓(๓-๐-๖)
หน่วยกิต
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง                          
๓(๐-๑๒-๓)
หน่วยกิต
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง ๒                                
๓(๓-๐-๖)
หน่วยกิต
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง ๒                        
๓(๐-๑๒-๓)
หน่วยกิต
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ๓                                     
๓(๐-๑๒-๓)
หน่วยกิต
สัมมนาปัญหาทางคลินิกในการพยาบาลผู้สูงอายุ   
๓(๓-๐-๖)
หน่วยกิต
พยาธิสรีรเภสัชวิทยาทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุุษฎีบัณฑิต (หัวหน้าวิชา)    
การออกแบบงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th