วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปกป้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างสมาชิกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล
  5. ไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง