สมาชิกสมาคม

สมาชิกสมาคมมี 3 ประเภท

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ บุคคลที่อุปการะ ช่วยเหลือหรือทำประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
 2. สมาชิกตลอดชีพ คือพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ที่ปฏิบัติงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการพยาบาลเด็ก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมให้เป็นสมาชิกได้
 3. สมาชิกสมทบ คือพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมให้เป็นสมาชิกได้

คุณสมบัติของสมาชิก

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติกรรมอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพการพยาบาลสมาชิก หรือสมาคม
 3. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่กรรมการสมาคมเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วิชาชีพ

อัตราค่าบำรุงสมาคม

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชำระค่าบำรุง
 2. สมาชิกตลอดชีพ ชำระค่าบำรุงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
 3. สมาชิกสมทบ ชำระค่าบำรุง 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อระยะเวลาการเป็นสมาชิก 3 ปี

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยสาเหตุ ดังต่อไปนี้

 1. ตาย
 2. ลาออกโดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนีสิ้นที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
 3. สมาชิกสมทบที่ไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิก
 4. ขาดคุณสมบัติสมาชิก
 5. คณะกรรมการสมาคมได้พิจารณาลงมติให้พ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุที่ผู้นั้นประพฤติตนนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม ต้องมีมติของกรรมการอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

เมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงให้นายทะเบียนจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียน และให้นายทะเบียนแจ้งเป็นนลายลักษณ์อักษรแก่สมาชิกผู้นั้นโดยไม่ชักช้า

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
 1. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 2. ประชุมวิชาการของสมาคมตามประกาศที่สมาคมกำหนด
 3. สมาชิกตลอดชีพมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และเป็นกรรมการสมาคม
 4. มีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนวิจัย การศึกษาดูงาน และการเผยแพร่ผลงานตามประกาศของสมาคม
 5. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกตลอดชีพทั้งหมด ทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ หรือมีสิทธิร้องขอเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
 6. มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคม
 7. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม และร่วมกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้น

สมัครสมาชิก