คณะกรรมการสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยรศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
นายกสมาคม
ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์
อุปนายกสมาคม 1
รศ.ดร.ศศิกานต์ กาละ
อุปนายกสมาคม 2


ผศ.ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
 เลขาธิการสมาคมฯอ.ดร.ศศิธารา น่วมภา
รองเลขาธิการสมาคมฯผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย
เหรัญญิกสมาคมฯอ.ดร.สุพรรณี กัณหดิลก
นายทะเบียนพว.มีนะ สพสมัย
ประชาสัมพันธ์พว.วาสนา งามการ
กรรมการพว.พรปวีณ์ พูลสวัสดิ์
กรรมการพว.ชญาดา สามารถ
กรรมการ
 


ผศ.ดร.สมจิตร เมืองพิล
กรรมการผศ.ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
กรรมการอ.ดร.ชญาภา ชัยสุวรรณ
กรรมการอ.กรกนก เกื้อสกุล
กรรมการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย (6 พ.ย.2564)