ทำเนียบที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทยศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณรศ.ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัยผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐรศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคลพญ.ยุพยง แห่งเชาวนิชอ.ดร.สง่า ดามาพงษ์ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย (6 พ.ย.2564)