VDO การประชุมวิชาการ

การประชุมเรื่อง
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ 2566 “ความท้าทายและโอกาสในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความยั่งยืน” Sustainable Breastfeeding: Challenging and Opportunity
(25-27 ตุลาคม 2566)
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง "เสริมพลัง สร้างความรู้ สู่วิถีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมทุกระดับ"
(2-4 พฤศจิกายน 2565)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานนมแม่ด้วยงานวิจัย R2R in the Next Normal
(9-10 พฤษภาคม 2565)
การประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลรวมใจ ปกป้องเด็กไทยได้กินนมแม่
(15 สิงหาคม 2564)
การประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนางานนมแม่ในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (new normal)
(22 พฤษภาคม และ 19 มิถุนายน 2564)
การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง พยาบาลนมแม่ เส้นทางแห่งความก้าวหน้า