ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ ประธาน ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร
ประชุมวิชาการ เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก “Enabling Breastfeeding : ยกระดับบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความเท่าเทียม”
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมส่งนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2566
ร่วมการเสวนากระบวนการสานพลังในการสอนตามคู่มือการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ผศ.ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ และ ดร.ศศิธารา น่วมภา ได้เป็นกรรมการพัฒนาองค์กรต้นแบบผลิตพยาบาลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล ของสภาการพยาบาล
กิจกรรม Live Facebook ในหัวข้อ “ความเชื่อที่แม่ท้อง และแม่ให้นม (ต้อง) เชื่อ...จริงหรือ?”


 


มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งสิ้นจำนวน web counter เริ่ม ณ วันที่ 23 กันยายน 2556
 
Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th