ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมวิชาการ เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก “Enabling Breastfeeding : ยกระดับบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความเท่าเทียม”

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ เพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก “Enabling Breastfeeding : ยกระดับบริการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่ความเท่าเทียม” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย กล่าวต้อนรับและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Lactation Nurse the Idol ประจำปี พ.ศ. 2566 การประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถ ดังนี้ บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสัปดาห์นมแม่โลก 2023” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม เลขาธิการสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย การเสวนา "ยกระดับการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” โดย นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการกองอนามัยมารดาและทารก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธีรวีร์ วีรวรรณ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และพยาบาลวิชาชีพพรปวีณ์ พูลสวัสดิ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ การเสวนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ” โดย แพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช ที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภา ตั้งสุขสันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณพยัพ แจ้งสวัสดิ์ บริษัทไทยซัมมิต ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปริญญา ศักดิ์นาวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิร์ค ดี โปรดักชั่น จำกัด คุณสุรัสวดี ตันติเดชามงคล ประธานชมรมจิตอาสาแม่และเด็ก และพยาบาลวิชาชีพหทัยรัตน์ บุญมานำ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก ประจำปี 2566 และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นการจัดประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live: Faculty of Nursing Mahidol University คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล