ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 12 กันยายน 2566 รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย