ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมวิชาการเรื่อง “Update and Innovation: Breastfeeding Support in NEXT Normal”วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมพยาบาลนมแม่แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Update and Innovation: Breastfeeding Support in NEXT Normal” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานการปกป้องส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการทำงานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้งานวิจัยและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการยกระดับองค์ความรู้ปรับกระบวนทัศน์และฟื้นฟูทักษะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปกป้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายองค์กร ทั้งจากกรมอนามัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพจเลี้ยงลูกตามใจหมอ โรงพยาบาลนครธน คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลกุมภวาปี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 212 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom