ประมวลภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนานมแม่ด้วยงานวิจัย R2R in the Next Normal” วันที่สองวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมพยาบาลนมแม่แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนานมแม่ด้วยงานวิจัย R2R in the Next Normal” เป็นวันที่สอง ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย Experimental design การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการคำนวณขนาดกลุ่ม เครื่องมือในการวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรม และการอภิปรายแนวทางการสานต่อและพัฒนางานวิจัย R2R ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายองค์กร ทั้งจากสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครอบครัวไทย คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 167 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoomเอกสารประกอบการบรรยายรับชม VDO ย้อนหลัง