ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง "เสริมพลัง สร้างความรู้ สู่วิถีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมทุกระดับ"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง "เสริมพลัง สร้างความรู้ สู่วิถีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมทุกระดับ" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การปฏิบัติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในสหัสวรรษ (Sustainable development goals : SDGs) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกระดับ เพื่อ Upskills and reskills on breastfeeding in the next normal world โดยมีพยาบาลวิชาชีพ และอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 250 คน

หลังเสร็จพิธีเปิดการประชุมได้มีพิธีมอบรางวัล “Lactation Nurse the Idol” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่สังคม โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวด และมีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิจัย/นวัตกรรม (ด้านการบริหารการพยาบาล และด้านบริการพยาบาล) สาขาบริการพยาบาลในสถานพยาบาล สาขาบริการพยาบาลในชุมชน และมีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 11 รางวัล ต่อด้วยการเสวนา “การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคุณสุภี สีทองทาบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น “เติบโต พัฒนาการดี เริ่มที่อาหารตามวัย” โดยแพทย์หญิงศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ “สมุนไพรและยาในหญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” โดยนายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข “เสริมสร้างพลังพยาบาลนมแม่..สู่..ความสุขและความสมดุลในการทำงาน” โดยคุณสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน คุณสุนทรี กุลนานันท์ ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม เสถียรธรรมสถาน การเสวนา “การเข้าถึงบริการการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : มุมมองของคุณแม่” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กาละ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ดำเนินรายการ แพทย์หญิงวลัยพร บวรกิติวงศ์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณแม่ผู้ใช้บริการด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และพยาบาลวิชาชีพ พรปวีณ์ พูลสวัสดิ์ ศูนย์นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ