วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

  1. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกและผู้ร่วมวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. สนับสนุนความก้าวหน้าทางการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลแก่สมาชิก
  5. ส่งเสริมและรักษาจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  6. ให้ความอนุเคราะห์ และเกื้อกูลสมาชิกในด้านสวัสดิการ
  7. เชิดชูเกียรติสมาชิกที่ทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน สังคม และวิชาชีพ
  8. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนตามสิทธิ และหน้าที่ที่พยาบาลพึงกระทำได้  เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใด

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล