วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช

1.  ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกและผู้ร่วมวิชาชีพ

2.  ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.  ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4.  สนับสนุนความก้าวหน้าทางการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลแก่สมาชิก

5.  ส่งเสริมและรักษาจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

6.  ให้ความอนุเคราะห์ และเกื้อกูลสมาชิกในด้านสวัสดิการ

7.  เชิดชูเกียรติสมาชิกที่ทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน สังคม และวิชาชีพ

8.  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนตามสิทธิ และหน้าที่ที่พยาบาลพึงกระทำได้  เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใด

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล