รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ประจำปี 2562-2563

 
 
นางสาวประชิด ศราธพันธุ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
     
รศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
นางดารณี พิพัฒนกุลชัย
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
นางสาวจงจิตร หงษ์เจริญ
เลขาธิการ
     
นางสาวธชพร เทศะศิลป์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางสาวพูนศิริ อรุณเนตร
เหรัญญิก
นางสาวกนกวรรณ ซิมพัฒนานนท์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
     
นางสาวปรียาภา สิริเลิศเมฆาสกุล
ปฎิคม
อาจารย์กาญจนา ครองธรรมชาติ
ผู้ช่วยปฎิคม
นางชไมพร เจริญไกรกมล
นายทะเบียน
     
ผศ.ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน
ผู้ช่วยนายทะเบียน
รศ.ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.เอมพร รตินธร
ประธานร่วมฝ่ายวิชาการ
     
นางสาวภรณี ตันติเสวี
ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสมจิตร ประภากร
ประธานร่วมฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา อังพานิชเจริญ
ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
     
นางสาวสอาด อมิตเดช
ประธานร่วมฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวศศินันท์ หล้านามวงค์
ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้
นางอรสา พลอยพานิชเจริญ
ประธานร่วมฝ่ายหารายได้
     
นางสาวศิริวรรณ จูฑะพงษ์
ประธานกรรมการฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
รศ.สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี
ประธานร่วมฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์สกุลรัตน์ เตียววานิช
ประธานร่วมฝ่ายสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
     
รศ.นงนุช เพ็ชรร่วง
ประธานฝ่ายโครงการ/กิจกรรมพิเศษ
อาจารย์สาธกา พิมพ์รุณ
ประธานร่วมฝ่ายโครงการ/กิจกรรมพิเศษ
อาจารย์นันทกานต์ มณีจักร
ประธานร่วมฝ่ายโครงการ/กิจกรรมพิเศษ
     
   
 

 

Copyright © 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล