ความเป็นมา
  ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำเนิด “โรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาล”   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2439  โรงเรียนได้พัฒนามาจนถึง ปี พ.ศ. 2499 นับเวลาได้ 60 ปี    คณะกรรมการโรงเรียนได้มีความเห็นร่วมกันว่า  ควรจัดงานให้ศิษย์เก่าทุก รุ่นได้มาพบปะสังสรรค์กัน  เพื่อให้มีโอกาสรู้จักกันดียิ่งขึ้นและได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของ โรงเรียนจึงได้จัดให้มีงานชุมนุมศิษย์เก่าขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2499 ในงาน ชุมนุมครั้งนั้นได้มีการปรึกษากันถึงเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ แต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น

     ในปี พ.ศ. 2500  ได้มีการจัดงานฉลอง 60 ปี โรงเรียนพยาบาลฯ  จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ ขึ้นจำนวน 25 คน  และกรรมการที่ปรึกษา อีก 15 คน เพื่อดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ  โดยให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล ศิริราช” และได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2505  จึงถือว่าวันที่จดทะเบียนเป็นวันเกิดของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

     วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2506  คณะกรรมการศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ โดยการนำของคุณหญิงจำนง  พิณพากย์พิทยาเภท     นายกสมาคมฯ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จย่า  ณ วังสระปทุมถวายทูลเชิญขอพระเมตตารับเป็นองค์พระอุปถัมภ์ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ  พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ  ไว้ในพระอุปถัมภ์

     วันที่  21 ตุลาคม พ.ศ. 2513  สมเด็จย่า ทรงได้รับเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” องค์พระอุปถัมภ์ของสมาคมฯ จึงเป็นองค์พระราชูปถัมภ์ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ  ตั้งแต่นั้นมา

 
 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล