หน้าแรก
ระเบียบข้อบังคับ
สวัสดิการคณะพยาบาลศาสตร์
สมาชิกสภาอาจารย์
ทำเนียบอาจารย์ตัวอย่าง
ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานและกิจกรรม
รับเรื่องร้องเรียน
ติดต่อเรา
link ที่น่าสนใจ
 
 
 

ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศคณะฯ เรื่อง สภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงนามในประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สภาอาจารย์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ผลการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2021Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th