หน้าแรก
ระเบียบข้อบังคับ
สวัสดิการคณะพยาบาลศาสตร์
สมาชิกสภาอาจารย์
ทำเนียบอาจารย์ตัวอย่าง
ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานและกิจกรรม
รับเรื่องร้องเรียน
ติดต่อเรา
link ที่น่าสนใจ
 
 
 

สภาอาจารย์

     
 

ผศ.ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล
ประธานสภาอาจารย์

 
     
 

ผศ.พรสินี เต็งพานิชกุล
รองประธานสภาอาจารย์

 
     

อ.ดร.ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย
เลขาธิการสภาอาจารย์

 

อ.ดร.ภัทรนุช วิทูรสกุล
รองเลขาธิการสภาอาจารย์

     

สภาอาจารย์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำซึ่งเป็นสมาชิก 3 ประเภท ดังนี้

(1) สมาชิกสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนภาควิชา
(ภาควิชาละ 1 คน ) จำนวน 7 คน

อ.ดร.ภัทรนุช วิทูรสกุล
สังกัดภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

 

อ.อภิรฏี พิมเสน
สังกัดภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

     

อ.ดร.เกศศิริ วงษ์คงคำ
สังกัดภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

 

ผศ.ธนิษฐา สมัย
สังกัดภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

     

อ.ดร.อัญทิตา กาญจนแก้ว
สังกัดภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 

ผศ.ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล
สังกัดภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

     

อ.ดร.ภาศิษฎา อ่อนดี
สังกัดภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

   

 

(2) สมาชิกสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป จำนวน 3 คน

อ.ดร.ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชัย
สังกัดภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

 

อ.ชนิตา ตัณฑเจริญรัตน์
สังกัดภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

     

ผศ.พรสินี เต็งพานิชกุล
สังกัดภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

   
     

(3) ประเภทผู้แทนโดยตำแหน่ง
      ก. กรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 4 คน         

     

อ.ดร.รัตติมา ศิริโหราชัย
สังกัดภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร

 

รศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ
สังกัดภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา จันทร์ผ่อง
สังกัดภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาวรรณ หนูคง
สังกัดภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์


      ข. สมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไปจำนวน - คน    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* เอกสารประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาอาจารย์

 

 
 
2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2021Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th