อาจารย์ ดร.เกศศิริ วงษ์คงคำ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม

e-mail : kessiri.won@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2461

นางสาวฉัตรกุล เอื้อพิพัฒนากูล
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการวิชาการ

กศ.ม.(การบริหารและการจัดการศึกษา)
e-mail : chatkul.uap@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460

นางสาวรุ่งนภา อัครกุลชาติ

นางสาวรุ่งนภา อัครกุลชาติ
นักวิชาการศึกษา

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์)
e-mail : rungnapa.akh@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460

นางสาวณัฐศิริ แสนหลวง

นางสาวกุลจิราณัฎฐ์ แสนหลวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
e-mail : natsiri.sae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2465

นายพรพรหม แก้วสุวรรณ

นายพรพรหม แก้วสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(สารสนเทศ)
e-mail : pornprom.kae@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2465

นายฐิติวัชร พึ่งเงิน

นายฐิติวัชร  พึ่งเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
e-mail : thitiwatchara.phu@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2462

 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา