โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ปี 2562

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบ 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)
ข้อมูลโครงการ ภาพกิจกรรม ชื่องานประชุม/อบรม วันที่จัดกิจกรรม
Click เพื่อดูรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 26 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2562
Click เพื่อดูรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 16-18 กุมภาพันธ์ 2562
Click เพื่อดูรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด โครงการหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 สิงหาคม 2562- 30 พฤศจิกายน 2562
Click เพื่อดูรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด โครงการบริการให้คำปรึกษาและ/หรือ จัดนิทรรศการความรู้ ด้านสุขภาพในวันสำคัญต่างๆ  
  Click เพื่อดูรายละเอียด - วันพยาบาลแห่งชาติ 19 ตุลาคม 2561
  Click เพื่อดูรายละเอียด - วันพยาบาลสากล 8 พฤษภาคม 2562
  Click เพื่อดูรายละเอียด - วันงดสูบบุหรี่โลก 30-31พฤษภาคม 2562
  Click เพื่อดูรายละเอียด - มหิดล-วันแม่ 9 สิงหาคม 2562
Click เพื่อดูรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด โครงการครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ 11 พฤศจิกายน 2561
2 มิถุนายน 2562
7 กรกฎาคม 2562
Click เพื่อดูรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี 8 มิถุนายน 2562
15 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 25462
Click เพื่อดูรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด การสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม : ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุกวัน จ.-พ.-ศ. ตลอดปี 2562

Click เพื่อดูรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด โครงการ บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน: พื้นที่ชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์) และพื้นที่กึ่งเมือง (อำเภอพุทธมณฑล)

พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562

Click เพื่อดูรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในแรงงานข้ามชาติ แบบบูรณาการ การบริการวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562
Click เพื่อดูรายละเอียด Click เพื่อดูรายละเอียด โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 14 มีนาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
27 มิถุนายน 2562
30 สิงหาคม 2562
11 กันยายน 2562
 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา