งานบริการวิชาการ 

1. งานการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล
    ดำเนินงานในการเป็นสถาบันหลักของคณะฯ โดย บริหารจัดการในการบันทึกหลักสูตร และจำนวนหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ออกหลักฐานรับรองของผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และบันทึกหน่วยคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม/อบรมในหลักสูตร และ/หรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่คณะฯจัด ลงในฐานข้อมูลและ upload ข้อมูลไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล

2. งานบริการวิชาการ
    สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา ของคณะฯ

3. งานโครงการตำราและวารสาร

โครงการตำรา

ผลิตตำราหลักทางการพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ  ของคณะฯ และเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรทางการพยาบาล

วารสารพยาบาลศาสตร์

ดำเนินการจัดทำวารสารพยาบาลศาสตร์ และพัฒนาวารสารให้เป็นระดับนานาชาติ

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตลอดจนศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการบริการทางการพยาบาล 
  3. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดเห็น ประสบการณ์และเทคนิคใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพยาบาลระหว่างพยาบาลทั้งประเทศโดยไม่เกี่ยวกับการเมือง
  4. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างพยาบาลกับบุคลากรอนามัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา