หลักสูตร: การพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน)
 

     หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเป็นหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการพยาบาลเฉพาะทาง  ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพของพยาบาล อันจะช่วยทำให้บริการด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในปัจจุบันหลักสูตรการพยาบาลมีหลายสาขา ดังนี้

 1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด
  Program of Nursing Specialty in Cardiovascular Nursing


 2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
  Program of Nursing Specialty in Geriatric Nurse Practitioner


 3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
  Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing


 4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
  Program of Nursing Specialty in Nursing care of patients with infectious diseases and infection control


 5. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
  Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)
  (หลักสูตร 4 เดือน)

 6. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
  Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)
  (หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

 7. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
  Program of Nursing Specialty in Perioperative Nursing


 8. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
  Program of Nursing Specialty in Rehabilitation Nursing


 9. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  Program of Nursing Specialty in Child and Adolescent Psychiatric Nursing


 10. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
  Program of Nursing Specialty in Orthopaedic Nursing
  (ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช)

 11. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
  Program of Nursing Specialty in Orthopaedic Nursing
  (ร่วมกับภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน)

 12. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ
  Program of Nursing Specialty in Truama Nursing


 13. หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  Training Program of Nursing Specialty in Breastfeeding


 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา