ห้องคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท

โซนที่ ๑ กว่าจะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ กระทั่งโรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ผ่านวีดิทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศในอดีต ใช้แบบจำลองฉากอาคารเรียนของโรงเรียนทั้ง ๕ สมัย และงานศิลปกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสร้างความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในอดีต เช่น ซุ้มประตูโรงเรียนสมัยตึกหอพัก ก ไก่ เก้าอี้ไม้ในสมัยหอพักนักศึกษาพยาบาลยังเป็นเรือนไม้ เป็นต้น

โซนที่ ๒ จากสายธารแห่งพระการุณย์…
สู่ ๑๒๐ ปี สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ

เล่าเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ตลอดเวลา ๑๒๐ ปี ของ “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้” จนพัฒนามาเป็น "คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ประวัติผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บูรพคณาจารย์ที่มีคุณูปการต่อโรงเรียนฯ และวิสัยทัศน์ของผู้นำในยุคต่างๆ ที่ทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำจนถึงทุกวันนี้

โซนที่ ๓ อยู่ เรียน เล่น...
หล่อหลอมจิตวิญญาณพยาบาล

พื้นที่ที่เล่าถึงชีวิตนักศึกษาพยาบาลที่มีชีวิตชีวาทั้งในอดีตและปัจจุบัน จัดแสดงด้วยภาพถ่าย วีดิทัศน์ และการจำลองบรรยากาศห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล (Learning Resource Center) ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวคิด “อยู่ เรียน เล่น” ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ๓ ส่วนที่หล่อหลอมจิตวิญญาณการเป็นพยาบาลของแผ่นดิน

ความภาคภูมิใจของบัณฑิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานประกาศนียบัตร และปริญญาบัตร รวมทั้งการจัดแสดงเครื่องแบบพยาบาล และครุยวิทยะฐานะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
“ศิษย์เก่าเกียรติยศ”

"ศิษย์เก่าเกียรติยศ" กล่าวถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศิษย์เก่าเกียรติยศของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลฯ ใน พ.ศ. ๒๔๕๙ และประวัติของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

โซนที่ ๔ พยาบาลของแผ่นดิน
บัณฑิตของปวงชน

แสดงพระบรมราโชวาท พระราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบรมวงศ์ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเป็นแรงพลังผลักดันให้คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งมั่นในการผลิตพยาบาลของแผ่นดิน ท้ายสุดของห้องนี้จัดแสดงการพัฒนาค่านิยมองค์กร NS MAHIDOL

  • NOBLE : สืบสานปณิธาน ทำงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม
  • SYNERGY : รวมพลัง รวมใจมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
  • MORAL : คุณธรรม จริยธรรม นำองค์กร
  • ACCOUNTABILITY : รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
  • HUMAN RESPECT : เคารพ และให้เกียรติต่อกัน
  • INNOVATION : สร้างนวัตกรรม
  • DIRECT TOWARD EXCELLENCE : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
  • ONWARD IMPROVEMENT : เรียนรู้ตลอดชีวิต คิด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • LEADERSHIP : กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน