ห้องศรีพัชรินทราราชสักการ

ห้องศรีพัชรินทราราชสักการ

ห้องจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ถ่ายทอดพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา การแพทย์ และการพยาบาล เล่าผ่านเนื้อหา ๕ ส่วนซึ่งมีชื่อที่คล้องจองกัน ดังนี้ เสาวภาผ่องศรีเยาวราชธิดา - ราชจรรยาอัชฌาศัย - สบสมัยบรมราชินีนาถ - ผดุงศาสตร์ ผดุงแพทย์ – พยาบาล – สืบสานสมเด็จพระศรีพัชรินทรา แนวความคิดในการออกแบบเน้นความเรียบง่าย สง่างาม

โซนที่ ๑ เสาวภาผ่องศรีเยาวราชธิดา

แสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๖ (พ.ศ. ๒๔๐๗ ตามปฏิทินปัจจุบัน)

โซนที่ ๒ ราชจรรยาอัชฌาศัย

กล่าวถึงการเล่าเรียนและฝึกฝนงานหัตถศิลป์สำหรับราชนารีตามโบราณราชประเพณีของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ การรับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเมตตากรุณาธิคุณต่อพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเอื้อเฟื้อทั้งข้าราชการ ข้าราชบริพาร และประชาชนพระเกียรติคุณเป็นที่เลื่องลือไปถึงต่างประเทศ

โซนที่ ๓ สบสมัยบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปใน พ.ศ. ๒๔๔๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระอัครราชเทวี เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ทรงสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์

โซนที่ ๔ ผดุงศาสตร์ ผดุงแพทย์–พยาบาล

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโรงเรียนต่างๆ เปิดโอกาสให้หญิงไทยมีโอกาสเข้าศึกษาในระบบ เช่น โรงเรียนราชินี โรงเรียนเสาวภา และโรงเรียนสตรีอีกหลายแห่งในภูมิภาค

ที่สำคัญ คือ ทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาแพทย์ผดุงครรภ์ รวมทั้งการพยาบาล พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้” โรงเรียนผดุงครรภ์และพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๙

โซนที่ ๕ สืบสานสมเด็จพระศรีพัชรินทรา

เมื่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จสวรรคตแล้ว พระบรมวงศ์หลายพระองค์ อาทิ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ประการ

ในโอกาส ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติให้ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรี การศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์