การจัดตั้งและการปรับปรุง

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย และแนวคิดในการปรับปรุง

"พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย" จัดตั้งขึ้นในสมัยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้พระราชทานก่อตั้ง “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้” เป็นโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งแรกในประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยมีรองศาสตราจารย์ ลออ หุตางกูร เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

แนวคิดการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย

พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทำโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ประวัติ การพยาบาลไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และปรับชื่อเป็น “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับคณะพยาบาลศาสตร์ และวิชาชีพการพยาบาลไทย อันเป็นมกดกทางวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วยคุณค่า และเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของสถาบันแห่งนี้ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและสืบทอดสู่คนรุ่นหลังให้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้พระราชทานก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลฯ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิอันสูงส่งของสถาบันแห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไป