เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมประวัติการพยาบาลไทยตั้งแต่เริ่มก่อเกิดวิชาชีพการพยาบาลไทย และพัฒนาการของวิชาชีพในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาและการจัดแสดงที่ทันสมัยผ่านเทคนิคหลายรูปแบบ เช่น บอร์ดนิทรรศการ วีดิทัศน์ ฉากจำลอง และเทคนิคแบบ Sequence ที่เล่าเรื่องด้วยแสงและเสียง การจัดแสดงแบ่งเป็น ๔ ห้อง ประกอบด้วย

  • ห้อง "ศรีพัชรินทราราชสักการ" จัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ผู้พระราชทานก่อตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์และพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย
  • ห้อง "ประวัติการพยาบาลไทย" จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย และพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการพยาบาล รวมทั้งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของวิชาชีพการพยาบาล
  • ห้อง "คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท" จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ โรงเรียนผดุงครรภ์และการพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย จนพัฒนามาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน
  • ห้อง "จดหมายเหตุทางการพยาบาล” จัดแสดงเอกสารเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทยทั้งเอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล

นอกจากนี้ยังมี "ฐานข้อมูลจดหมายเหตุทางการพยาบาล" เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการพยาบาลของประเทศไทย สำหรับผู้ที่สนใจหรือค้นคว้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล