บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยงรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์

E-mail:  somsiri.run@mahidol.ac.th
Tel: 02-441-5333 ต่อ 2521หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
นางนภัสสร ลาภณรงค์ชัย

E-mail:  napassorn.nar@mahidol.ac.th
Tel: 02-441-5333 ต่อ 2521
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
นางสาวดารานิตย์ กิ่งวัน

E-mail:  daranit.kin@mahidol.ac.th
Tel: 02-441-5333 ต่อ 2522นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
นายกณพ คำสุข

E-mail:  kanop.kum@mahidol.ac.th
Tel: 02-441-5333 ต่อ 2522