เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยายเกณฑ์การประเมิน AUN-QA version 4.0 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ 9 ตุลาคม 2555

เอกสารที่วิทยากรแจกในการอบรม

เอกสารที่วิทยากรใช้สำหรับบรรยาย

 

เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx” วันที่ 18 กันยายน 2555
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล แก่หัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 18-19 มกราคม 2555
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองตามระบบคุณภาพฯ ปีงบประมาณ 2554