เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

งานพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมตามระบบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล สกอ. สมศ. และสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
  • ศึกษา วิจัย เพื่อหาแนวทาง และข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
  • ดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา สู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
  • ประสานงานและดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
  • ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • เอื้ออำนวยให้เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของคณะฯ  ตามแนวทางของ การบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีประสิทธิภาพ