หน้าที่ความรับผิดชอบ

• งานนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์

 1. ประสานงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการประจำปี
 2. ติดตามผลการดำเนินงาน/วิเคราะห์ ตามแผนยุทธศาสตร์/ภารกิจประจำตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 3. ประสานงานการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานกับมหาวิทยาลัย และติดตาม/รายงานผล การปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ
 4. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์

• งานวิเคราะห์ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

 1. ประสานงานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้ และงบประมาณกองทุนประจำปี
 2. จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมาธิการ
 3. จัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
 4. โอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์
 5. ทำใบจองงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆในระบบ ERP
 6. สรุปแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามภารกิจเชิงรุก/ภารกิจประจำตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 7. ขอความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 8. สรุปและวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

 

 
 

Copyright © 2020  Faculty of Nursing, Mahidol University All rights reserved. 
Webmaster: 
nswww@mahidol.ac.th