พระกรุณาธิคุณ

พระกรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล

พระกรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุขภาพประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการที่สนับสนุนวิชาชีพการพยาบาล อาทิ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์และเสด็จเปิดอาคารที่ทำการของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อาคารสมเด็จพระบรมราชชนนี ๙๐) เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการของสภาการพยาบาล (อาคารนครินทรศรี) เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติหลายครั้ง ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสนับสนุนให้มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพยาบาลไตเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๔๔

เกียรติยศแห่งวิชาชีพการพยาบาล: นับเนื่องในพระกรุณาธิคุณ

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดตั้งขึ้นโดยสภาการพยาบาล ในวโรกาส ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พสกนิกรชาวไทย และประชากรโลก เพื่อให้พระเกียรติคุณปรากฏกว้างไกล

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิจารณามอบให้พยาบาลวิชาชีพหรือกลุ่มพยาบาลวิชาชีพจากทั่วโลก ที่ประสบความสำเร็จ มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลในด้านการปฏิบัติการพยาบาล หรือการวิจัย การศึกษา หรือการบริการ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมวิชาชีพและสังคมทั่วไป ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงแนะนำการคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับรางวัล พระราชทานเงินทุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมตัดสินผู้ได้รับรางวัลฯ และเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๙ นับเป็นพระกรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

พระกรุณาธิคุณต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานฉลอง ๑๐๐ ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราชฯ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในงาน "ราตรีสโมสร ฉลอง ๑๐๐ ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙" ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อาคารมหิดลอดุลยเดช –พระศรีนครินทร

ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานเงินที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสร้างอาคารทดแทนอาคารมหิดลอดุลยเดชและอาคารพระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย การนี้สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาดูแลโครงการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีพร้อมผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์เข้าเฝ้า ถวายรายงานโครงการก่อสร้างและแบบอาคารเพื่อทรงพระวินิจฉัย ทรงใส่พระทัยแนะนำและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่รูปแบบอาคารเบื้องต้น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ บางกอกน้อย จนมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ก่อสร้างและปรับรูปแบบเป็นอาคาร “มหิดลอดุลยเดช –พระศรีนครินทร” ปัจจุบัน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ศาลายา นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างหาที่สุดมิได้

ต่อปวงชน