พระกรณียกิจ

พระกรณียกิจ

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาธิคุณต่อหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิต่างๆ จำนวนมาก มีหลายมูลนิธิที่ทรงรับเป็นประธาน ทรงพระวิริยะอุตสาหะเสด็จไปทรงประชุม พระราชทานแนวความคิดการพัฒนาองค์กร แนวทางการทำงานแก่บุคลากรของมูลนิธิและองค์กร เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อตนเองและประชาชน

พระกรณียกิจเปรียบดั่งทรงสร้างสรรค์และบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง ให้เติบโต และพัฒนาอย่างมั่นคง แม้เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว หน่วยงานเหล่านี้ยังเติบโตขยายขอบข่ายการดำเนินงาน และสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง

องค์กรในพระอุปถัมภ์

ด้านวิชาการและการศึกษา

 • สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
 • ศิริราชมูลนิธิ
 • โรงเรียนวรนารีเฉลิม
 • สโมสรโรตารีกรุงเทพบางลำพู
 • มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ
 • สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา
 • มูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ
 • ราชินีมูลนิธิ
 • มูลนิธิ รภ. ราชนครินทร์
 • สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ด้านการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข

 • มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช
 • โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
 • ทุนง่วงอย่าขับ มูลนิธิรามาธิบดี
 • สมาคมปราบวัณโรคเชียงใหม่
 • มูลนิธิโลกสีเขียว
 • มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
 • มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์
 • กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ศิริราชมูลนิธิ
 • กองทุนช่วยเหลือประชาชนปลอดโรคเขตร้อน
 • สมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน
 • ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ
 • สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย
 • มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย
 • กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สมาคมธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อประเทศไทย
 • มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
 • ทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีเพื่อพัฒนาการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ด้านสังคมสงเคราะห์

 • มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ทุนการกุศลสมเด็จย่า
 • มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ
 • สโมสรโรตารีวัฒนา
 • สโมสรไลออนส์ราชนครินทร์ กรุงเทพฯ
 • กองทุนพระปิยมหาราชอำนาจเจริญ
 • มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
 • มูลนิธิเพื่อสถาบันราชานุกูล
 • มูลนิธิชีวิตพัฒนา
 • มูลนิธิเวชดุสิต
 • ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
 • ชมรมช่างกายอุปกรณ์แห่งประเทศไทย

ด้านศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม

 • มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • สถาบันคชบาลแห่งชาติ
 • มูลนิธิกาญจนาภิเษกจังหวัดลำพูน
 • สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์
 • มูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา
 • สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์
 • สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
 • ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกฯ
 • วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กองทุนพระตำหนักดาราภิรมย์
 • วัดทับไทร
 • สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่
 • มูลนิธินาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก
 • มูลนิธิกาญจนาภิเษก จังหวัดลำพูน