More Website Templates at TemplateMonster.com!

Waste

 

3. การจัดการของเสีย

3.1 มีโครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

       - ไม่มี

3.2 มีการบำบัดขยะมีพิษ

       คณะพยาบาลศาสตร์ (ศาลายา)
       - จัดให้มีถังขยะแยกขยะมีพิษ
       - คัดแยกขยะมีพิษทุกครั้งก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
       - จัดส่งขยะมีพิษและขยะอันตรายให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อนำไปกำจัด

ตารางบันทึกปริมาณการส่งขยะอันตรายให้มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี หลอด
ฟลูออเรสเซนส์
(หลอด)
หลอดไส้/
ฮาโลเจน
(หลอด)
หลอดตะเกียบ
(หลอด)
หลอด LED (หลอด) ถ่านไฟฉาย
(ก้อน)
อื่น ๆ รวม
2562 245 - 285 - 430 7 967
2563 - - - - - - 0
2564 473 322 200 2 125 12 1,133

 

3.3 มีการบำบัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษผักและพืช  

       - นำไปทิ้งนอกพื้นที่ส่วนงาน (ทางคณะฯส่งให้คณะแพทย์ดำเนินการ)   

       - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้มีการนำใบไม้ เศษหญ้า ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้บริเวณคณะฯ มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้สำหรับใส่บำรุงต้นไม้ภายในคณะฯ

ปริมาณปุ๋ยหมักที่ได้ในปี 62 - 63

ปี จำนวน (กิโลกรัม)
2562 1,000
2563 1,300
2564 200

 

3.4 การกำจัดขยะอนินทรีย์ เช่น เศษขยะ, กระดาษ, พลาสติก, โลหะที่ไม่ใช้แล้ว

       - นำไปทิ้งนอกพื้นที่ส่วนงาน (ทางคณะฯส่งให้คณะแพทย์ดำเนินการ)   

3.5 การปล่อยน้ำเสีย

       - บำบัดก่อนที่จะปล่อยทิ้ง (มีท่อส่งไปบ่อพักและได้รับการบำบัดก่อนทิ้งโดยระบบของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

       การบำบัดน้ำเสีย

       คณะพยาบาลศาสตร์ (ศาลายา)

       - มีการตรวจเช็คการทำงานของระบบทุก1เดือน

       - มีการดูดบ่อไขมันหลัก ทุก 3 เดือน

       - มีการเก็บตัวอย่างน้ำก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติทุก 1ปี

3.6 การลดใช้กระดาษ โฟมและพลาสติคในส่วนงาน (พ.ศ. 2563)

       คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายในการลดการใช้กระดาษ โฟม และพลาสติค เพื่อ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง โดยได้การกำหนดนโยบายและตั้งเป้าลดการใช้กระดาษลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 1  ดังนี้

1.  พิมพ์เอกสารโดยใช้คำสั่งหมวด หน้า-หลัง
2.  นำกระดาษหน้าเดียวมาใช้ให้ครบ 2 หน้า สำหรับเอกสารร่าง/ใช้ชั่วคราว
3.  ใช้คำสั่งพิมพ์หมวดประหยัด สำหรับเอกสารร่าง/ใช้ชั่วคราว
4.  การส่งเรื่อง/เอกสารต่างๆ ภายในคณะฯให้ส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
5.  การเก็บเรื่อง เอกสารของหน่วยงานต่างๆ ให้เก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ยกเว้นต้นฉบับ
6.  คำสั่ง ประกาศ และระเบียบ ที่ต้องใช้อ้างอิงสำหรับส่วนกลาง ให้ส่งสำเนาแก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

       ในส่วนของการใช้โฟมและพลาสติค คณะพยาบาลศาสตร์ได้ประกาศยกเลิกการใช้โฟมใส่อาหารตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2556 และงดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติคตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา รวมทั้งรณรงค์ให้ลดการใช้แก้วและกล่องพลาสติคโดยมีนโยบายลดค่าน้ำ/อาหาร  2 บาท หากนำแก้ว/ภาชนะใส่อาหารมาเอง