More Website Templates at TemplateMonster.com!

Policy

แนวปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร

อนุสนธิจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563 เห็นสมควรให้กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรภายในอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ และหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

1.1 การใช้เครื่องปรับอากาศ

ในวันทำการเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องทำงานของบุคลากร ห้องพักนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. และปิดก่อนเลิกใช้ 15 นาทีทุกครั้ง บุคลากรและนักศึกษาทุกคนออกจากอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย และศาลายา ภายในเวลา 20.00 น.
การเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องพักนักศึกษา ต้องมีจำนวนนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คน
ปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทำงานนานเกิน 1 ชั่วโมง
เปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุดก่อนเวลาใช้ไม่เกิน 15 นาที และปิดก่อนเลิกใช้ 15 นาทีทุกครั้ง
ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ระดับ 25 องศาเซลเซียส
ปิดม่าน มู่ลี่ ด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่างเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร
เปิดประตูเข้า - ออก ของห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็นและไม่เปิดประตูห้องค้างไว้
หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศเช่น กาต้มน้ำ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่อาคารมหิดลอดุลยเดช-พรศรีนครินทร เป็นระบบหล่อน้ำเย็น (Chiller water system) ให้เปิด เวลา 7.30 น. และปิด เวลา 17.00 น.
การทำงานในวันหยุดราชการให้เปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะกรณีที่จำเป็น

 

1.2 การใช้ลิฟท์

คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
  วันทำการ เปิด-ปิด ลิฟท์ ตัวที่ 1 เวลา 6.00 - 17.00 น.
เปิด-ปิด ลิฟท์ ตัวที่ 2 เวลา 6.00 - 20.00 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิด-ปิด ลิฟท์ 1 ตัว เวลา 7.00-17.00 น.
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดลิฟท์ ทั้ง 2 ตัว
คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
  วันทำการ เปิด-ปิด ลิฟท์ ฝั่ง B เวลา 6.00 - 17.00 น.
เปิด-ปิด ลิฟท์ ฝั่ง A ตัวที่ 1 เวลา 6.00 - 17.00 น.
เปิด-ปิด ลิฟท์ ฝั่ง A ตัวที่ 2 เวลา 6.00 - 20.00 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดลิฟท์ ทั้ง 2 ตัว
การขึ้นลงโดยใช้ลิฟท์ ให้กดเพียงครั้งเดียวเฉพาะปุ่มขึ้นหรือลงที่ต้องการ
การขึ้นหรือลง 1-3 ชั้น ควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์

 

1.3 การใช้เครื่องคอพิวเตอร์

ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้เครื่องนานเกิน 30 นาที
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกใช้งาน และดึงปลั๊กออกหลังเวลาเลิกงานทุกวัน

 

1.4 การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

เปิดไฟเฉพาะบริเวณที่ใช้แสงสว่าง และปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
ถอดหลอดไฟบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างออก หรือลดให้เหลือเท่าที่จำเป็น
ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อไม่ใช้งาน และถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนบุคคล เช่น การชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรือ Power bank
  เปิดกาต้มน้ำ กระติกน้ำร้อน เฉพาะเวลาต้องการใช้งานเท่านั้น

 

2. การประหยัดพลังงานน้ำ

ใช้น้ำอย่างประหยัดไม่เปิดน้ำแรงจนเกินไป และปิดก๊อกน้ำหลังใช้น้ำทันที
กรณีพบน้ำรั่วไหลให้แจ้งหน่วยอาคารสถานที่ฯ

 

3. การประหยัดการใช้โทรศัพท์และโทรสาร

โทรศัพท์และโทรสารใช้เพื่อติดต่อราชการเท่านั้น
การใช้โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ใช้ Intra phone

 

4. การประหยัดกระดาษ

พิมพ์เอกสารโดยใช้คำสั่งหมวด หน้า-หลัง
นำกระดาษหน้าเดียวมาใช้ให้ครบ 2 หน้า สำหรับเอกสารร่าง/ใช้ชั่วคราว
ใช้คำสั่งพิมพ์หมวดประหยัด สำหรับเอกสารร่าง / ใช้ชั่วคราว
การส่งเรื่อง / เอกสารต่าง ๆ ภายในคณะฯ ให้ส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
การเก็บเรื่อง เอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ยกเว้นต้นฉบับ
คำสั่ง ประกาศ และระเบียบ ที่ต้องใช้อ้างอิงสำหรับส่วนกลาง ให้ส่งสำเนาแก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

(Download ประกาศ)